2018 Sayı-2

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Depresyon ve Anksiyete Skorlarının Sigara Bırakma Tedavisi Üzerine Etkisi

Yazar: Solak İ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 128-133

 

Fibromyalji Hastalarında Travmatik Yaşantıların Hastalığa Etkisi

Yazar: Ataoğlu S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 134-143

 

Gestasyonel diyabet taramasında karşılaşılan önemli bir problem: Gebeler neden oral glukoz tolerans testi yaptırmak istemiyor?

Yazar: Başbuğ A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 144-148

 

Doğum Sonrası Gelişen Stress Üriner İnkontinans Riski Üzerine Doğum Eyleminin Etkileri

Yazar: Özdurak İ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 149-152

 

Hastanede Çalışan Güvenlik Görevlilerinin Şiddete Maruz Kalma ile Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki

Yazar: Ardıç C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 153-159

 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Öksüz A ve Kutlu R Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 160-164

 

Hipervitaminoz D Nadiren Hiperkalsemi Yapar: Yeni Kavram ‘’Subklinik İntoksikasyon’’

Yazar: Pekkolay Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 165-167

 

Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Değerlendirilmesi

Yazar: Açıkgöz B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 168-174

 

Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Yazar: Kantoğlu A ve ark.Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 175-187

 

Adölesanlarda Cinsel İstismar İle İlişkili Davranışsal Problemler: Retrospektif Bir Çalışma

Yazar: Usta MB ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 188-193

 

Serum Sistatin-C düzeyleri Diyastolik Kalp Yetmezliğinde Öngördürücü Olabilir

Yazar: Kayapınar O ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 194-197

 

Üniversite Kliniğimizde İzlenen Tip 2 Diyabetik Hastaların Analizi

Yazar: Koçak MZ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 198-202

 

Topikal Mometazon Furoat Kullanımının Adenoid Doku Üzerindeki Histopatolojik Etkisi

Yazar: Akcan FA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 203-207

 

Bilateral Eşzamanlı İntravitreal Enjeksiyonlarda İlaç ve Göz Spekulumunun Göziçi Basıncına Etkisi

Yazar: Coşkun M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 208-212

 

Gebelik Trimesterine Göre Ön Segment Parametrelerinin ve Retina Sinir Lifi Tabaka Kalınlığının Değerlendirilmesi

Yazar: Teberik K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 213-217

 

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerinde Adora Risk Skorlaması

Yazar: Aydın M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 218-221

 

İnvaziv Meme Karsinomlu Olgularda İmmunhistokimyasal Olarak Human Epidermal Growth Faktör 2 (Her2) 2+/ Amplifiye ve Her2 2+/ Amplifiye Olmayan Grupların Histopatolojik Ve Klinik Prognostik Parametreler Açısından Karşılaştırılması

Yazar: Oltulu P ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 222-229

 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

Yazar: Baykan Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 230-234

 

Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve ‘Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor’ Risalesi

Yazar: Akpınar A ve Özcan M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 235-243

 

Aşı Şeması Tamamlanan Çocuklarda Operasyon Öncesi Anti-Hbs Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar: İşcan G ve Taşar MA Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 244-247

 

Turner Sendromlu Olgularımızın Karyotip Kompozisyonlarının Başvuru Şikâyetleri ve Antropometrik Verileri ile Birlikte Değerlendirilmesi

Yazar: Doğan M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 248-252

 

OLGU SUNUMU

Amiodaron Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidi Tablosu

Yazar: Sivritepe R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 253-255

 

Stratejik Aile Danişmanliği: Bir Vaka İncelemesi

Yazar: Taştan K Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa No.: 256-259