Yazarlara Bilgilendirme

1. GENEL BİLGİLER
Konuralp Tıp dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının yayın organıdır.
Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından Mart, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç halinde elektronik ortamda yayınlanır. Dergimize gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/)("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), Genel tıp ve birinci basamakla ilgili yayınlar öncelikli olmak üzere, derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektup, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel, dahili ve cerrahi bilim alanlarında en son tanı ve tedavi uygulamalarını, en yeni araştırmaları ve uzman görüşlerini okuyucularına ulaştırmaya çalışır.
Amacımız sağlık alanında yapılan özgün çalışmaları; hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.
Derginin yayın dili İngilizcedir.
Yeni alınan editöryel poliitikalar doğrultusunda dergimizde yayımlanacak eserlerin okunabilirliğini arttırabilmek amacı ile önümüzdeki dergi sayılarımızda bilimsel dili İngilizce olan makaleler değerlendirmeye alınacaktır. Bu bağlamda yazarların bu hususu göz önünde bulundurmaları tavsiye edilir.
Daha önce gönderilmiş ve değerlendirme süreçleri işletilen ana metin dili Türkçe olan yazılar değerlendirmeye öncelikle yazarları ile görüşülerek mümkünse makalenin okunabilirliğini arttırabilmek amacıyla İngilizce ana metin haline getirilmesi tavsiye edilecektir.
Konuralp Tıp Dergisi, Emerging Sources Citation Index, Web of Science Core Collection, TUBITAK Ulakbim Turkish Medical Index, ERIH PLUS, CAS Source Index (CASSI), EMBASE, BASE - Bielefeld Academic Search Engine, HINARI®WHO, CAB Abstracts,Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Nutrition Abstracts and Reviews Series A: Human and Experimental, Protozoological Abstracts, Sugar Industry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, Review of Medical and Veterinary Entomology, Tropical Diseases Bulletin, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Socol@r, JournalTOCs, TurkMedline, Türkiye Atıf Dizini’ninde taranmaktadır.

Konuralp Tıp Dergisi Editörler Kurulu

Konuralp Tıp Dergisi biyomedikal dergilere sunulan makale taslakları için geçerli genel kurallara bağlıdır.
Konuralp Tıp Dergisi’ne gönderilen bütün makale taslakları arasından yayımlanabilir olanlar sıkı bir double-blind peer review sürecinden geçirilmektedir.
Sunulan her bir makale sunum kurallarına uygunluk bakımından bir ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu işlemden geçen makaleler editoryal değerlendirme için Alan editörüne yönlendirilir.
İlgili Alan editörü en az iki hakem atayacaktır. Hakem seçimi uzmanlık alanlarına ve değerlendirme ilgilerine göre yapılır.
Makale yazarlarının kimlikleri hakemlerden gizli tutulmaktadır. Hakemler, editörlere, geribildirim yoluyla, makalenin bilimsel değeri, izlenmiş olan yöntem ve istatistiksel analizlere ilişkin önerilerde bulunurlar. İstatistik bakımından daha fazla veya daha detaylı analiz gerektiren makaleler istatistik uzmanlarına gönderilirler. İlgili Alan editörü hakem yorumlarını topluca yansıtan genel bir değerlendirme yapar ve raporunu Konuralp Tıp Dergisi Editör Kurulu’na sunar.
Yorumlar, eleştiriler, ve öneriler internet sayfası vasıtasıyla makale yazarlarına iletilir, ancak hakem kimlikleri ifşa edilmez. Yazarlara düzeltim amacıyla geri gönderilen makale metinlerinin, gerekli düzeltmeler yapılarak, en geç 3 ay içinde yeniden sunulması beklenir.
Düzeltilmesi amacıyla yazara gönderilen makalenin takip sorumluluğu yazara aittir. İlgili hakemlerin önerileri doğrultusunda en geç üç ay içinde düzeltilip sisteme yüklenmediği takdirde makale sistemden silinecektir.

Dergi kurulumuz yazıların kabulünde, yazıların konu ve içeriğinin dergimizin alanlarına uygunluğuna göre seçme ve reddetme hakkına sahiptir. Uluslararası standartlar göz önüne alındığında bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeler ve değerlendirilen makalelerde bu kurallara uygunluğun kontrol edilmesi, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler dergi yazım kuralları ve dil kontrolü amacıyla ön okuma sürecinden geçmektedir. Editörlerimizin ve görevli ekibin iş yükü düşünüldüğünde zaman ve emek kaybına yol açılmaması için, yazı sahipleri dergi kurallarını dikkatli incelemekle yükümlüdür. Dergimize gönderilen makale sayısının yüksek olması, yazıların uygun bir şekilde yayımlanabilmesi için gösterilen özenin gerektirdiği sürenin yazarlar ve kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.


Dergimize gönderilen makalelerin formatında birlik sağlamak amacıyla aşağıdaki rehber oluşturulmuştur. Lütfen göndereceğiniz makaleleri bu kurallara uygun olarak gönderiniz.

Makalenin gönderiminde sisteme yüklenmesi gereken dosyalar
1) Konuralp Tıp Dergisi Yayın Hakları Devir, Yazar Katkı ve Çıkar çatışması formu(Başvuru sayfasında aynı form içinde)TÜM YAZARLAR tarafından imzalandıktan sonra taranıp PDF şeklinde yüklenecek. (Islak imzalı hali taranıp PDF şeklinde yüklenecek)
2)Etik kurul Onay Formu
3) Başlık Sayfası (WORD formatında)
Başlık Sayfası: Makalenin başlığını (İngilizce ve Türkçe), 40 karakteri geçmeyen kısa başlık, tüm yazarların adlarını, akademik unvanlarını, ORCID® numaralarını, kurumlarını, e-posta adreslerini ve ayrıca sorumlu yazarın adını, yazışma adresini, telefon numarasını, e-posta adresini içermelidir. Makale daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise toplantı adı, tarihi ve yeri (yoksa sunulmadığı) belirtilmelidir.
4) Ana metin dosyası
Ana Metin Dosyası içinde sırasıyla; Türkçe Makale başlığı, Türkçe özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, ingilizce özet, key words, Introduction, Method, Result, Discussion, Conclusion, References, Tables alt başlıkları sırasıyla yer almalıdır. Abstract bölümü Objective, Method, Result, Conclusion ve Keywords şeklinde sıralanmalıdır.
Şekiller (Fotoğraf, grafik ve şemaların tümü şekil olarak kabul edildiğinden orijinal boyutunda, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir veya PDF formatından tek parça halinde yüklenmelidir. Şekil numaraları Arabik rakamla (1, 2, 3...) metin içerisinde belirtilmelidir. Şekil yazıları ana metin dosyası içerisinde kaynaklardan hemen sonra, şekil numaraları ile birlikte yer almalıdır.)

Makalenin hazırlığı sırasında uyulması gereken temel kurallar:
1. Derginin yayın dili İngilizce’dir.
2. Dergimize yayınlanmak için gönderilen çalışmaların başka herhangi bir dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş ya da yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Yazar(lar), dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler).
3. Editör kurulu; dergi kurallarına uygun olarak yüklenmeyen makaleleri reddetme veya yazım kurallarına uygun şekilde düzenlenmek amacıyla yazara iade etme hakkına sahiptir.
4. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen araştırma sonuçlarının bir kısmı daha önce bilimsel platformlarda yayınlanmış / sunulmuş ise, bu bilimsel platformun adı, araştırmanın yayınladığı / sunulduğu yayının bilgisi (dergi vs.), yayınlanan / sunulan tarih ve varsa yer (şehir / ülke) bilgisi başlık sayfasında mutlaka belirtilmelidir.
5. Makalenin sorumlu yazar(lar)ı, yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalarında, alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazar(lar)a aittir.
6. Makalelerin formatı ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir.
7. Makalenin sorumlu tüm yazarları; bilimsel katkı ve sorumluluklarını, çıkar çatışması olmadığını, varsa araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş ve ilaç-gereç firmalarınca yapıldığını teşekkür kısmında bildirmelidir.
8. Bilimsel ve etik sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.
9. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

10. Gönderilen tüm makaleler intihal açısından “iThenticate” yazılımı ile taranır. İntihal saptanan durumlarda benzerlik oranına bağlı olarak editörlerin makaleyi reddetme ve/veya yazarlardan düzeltme talep etme hakkı saklıdır.


2. BİLİMSEL SORUMLULUK
Bilimsel yayıncılık standartları açısından, gönderilecek makaleler, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kurulu (COPE) kriterlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Makalelerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve/veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.
• Değerlendirme sürecinin başlaması için makaleler, tüm yazarlar tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte gönderilmelidir. Yazar sıralaması için Telif Hakkı Devir Formu’ndaki imza sırası dikkate alınır.
• Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına makalenin son halinin sorumluluğunu taşır.


3. ETİK SORUMLULUK

• “İnsan” öğesini içeren tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uygunluk aranır. Bu tip çalışmalarda yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde çalışmayı bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
• Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
• Olgu sunumlarında hastalardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
• Etik kurul onay bilgisi GEREÇ ve YÖNTEMLER bölümünde kurul adı, onay tarihi ve sayısı ile birlikte belirtilmelidir.
• Eğer çalışmada direkt-indirekt ticari bağlantı veya maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.
• Yazarlar çalışma ile ilgili kişisel ve finansal tüm ilişkilerin bildirilmesinden sorumludur. Makalenin başvurusu ve/veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığının açıkça beyan edilmesi gerekmektedir.
• Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

4. YAYIN HAKKININ DEVRİ
• Yazarlar, yayın telif hakkını Konuralp Tıp Dergisi’ne devretmelidirler. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı, yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazar(lar) makale içeriğini ithenticate intihal programı ile taramak ve ilgili raporu gönderi dosyaları arasında sisteme yüklemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, makalede yazar kurum isimleri ve adres bilgileri, teşekkür kısmı (varsa) ve kaynaklar hariç olmak üzere tümünün benzerlik oranı %25’in altında olmalıdır. Ayrıca makalede 10 kelimeden daha fazla örtüşme içeren metin kısmı yer almamalıdır.
• Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yayınlanan materyal, kısmen veya tamamen yayıncı kuruluşun yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar ekte sunulan “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, imzaladıktan sonra tarayıp makale ile birlikte yüklemelidirler.

5. YAZIM KURALLARI
• Yazar(lar), makalelerini Konuralp Tıp Dergisi’ne gönderirken İngilizce gramer kurallarına ve derginin yazım kurallarına uymakla yükümlüdür.
• Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak hazırlanmalıdır. ‘Times New Roman’ yazı stilinde 12 punto büyüklüğünde, siyah renkte, 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı, paragraf girintisi bırakılmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Makalenin ana metninde tüm sayfalar 1’den başlayarak sağ alt köşeden numaralandırılmalıdır.
• Makale İngilizce imla ve noktalama kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Anatomik terimler Latincede yazıldığı gibi kullanılmalıdır. İngilizce dışındaki başka bir dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir. Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

5. 1. Başlık sayfası dosyası
• Başlık sayfası dosyası makaleden ayrı olarak hazırlanmalı sisteme ayrıca başlık sayfası olduğu belirtilerek yüklenmelidir. Kör hakemlik uygulaması nedeniyle ana metin içinde kurum ve kuruluş isimlerine ya da yazarların kimliğini ya da çalıştıkları kurumları ortaya çıkaracak bilgilere yer verilmemektedir. Bu sebepten ana metinde verilemeyen bu tür bilgiler başlık sayfasında yer alır.
Genel hatları ile başlık sayfasında bulunması gereken kısımlar;

• Yazının başlığı
Başlık sayfasında, her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde (bağlaçlar hariç) yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır (Kabul edilmiş standart kullanımlar hariç).
• Yazarlar
Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarlar yer almalıdır. Tüm yazarların ad-soyadları ve ORCID numaraları, bağlı oldukları kurum ve kurumun yer aldığı il belirtilmelidir. İletişim kurulacak sorumlu yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır. (Yazarın adı, soyadı, açık adresi, iş ve / veya cep telefon numarası, e-posta adresi)
• Çalışmanın desteklenmesi
Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir. Çalışmanın herhangi bir kongrede sunulması planlanıyor ya da daha önce poster ya da sözlü sunu şeklinde sunulduysa kongrenin adı, zamanı (gün / ay / yıl) ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.
• Teşekkür
Yazar(lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan kurum ya da kişilere teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kurum / kişilerin katkıları (parasal ya da araç gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir (örneğin; ‘bilimsel danışmanlık’, ‘taslakta düzeltme’, ‘veri toplama’, ‘klinik araştırmaya katılma’ gibi).

5.2. Ana metin dosyası

• Aşağıdaki başlıkları sıra ile içermelidir;
Abstract bölümü Objective, Method, Result, Conclusion ve Keywords alt başlıklarından oluşmalıdır.
Key Words bölümü Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.
Introduction bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinilmeli, son paragrafında amaç açık bir anlatımla yer almalıdır.
Method bölümü gerekirse araştırma / hasta / denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistik değerlendirme gibi alt başlıklara göre düzenlenmelidir. Bu bölüm çalışmada yer almayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır.
Result bölümünde ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenmiş olarak eksiksiz verilmeli ve bu bulgular uygun tablo, grafik ve şekillerle görsel olarak da desteklenmelidir.
Discussion bölümünde çalışmanın bulguları, yurt içi ve yurt dışı ilgili çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılmalı; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içermelidir.
Conclusion çalışmanın bulguları tartışmalar ışığında bir sonuca bağlanarak özet şekilde sunulmalıdır.
Kaynaklar
Dergilerin atıf sayılarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi, kaynakların düzgün yazılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kaynak yazılımının düzgün olabilmesi için, makaleye ulaşılabilirliği sağlayacak bilgiler tam ve doğru olarak yer almalıdır. Her derginin, kaynak yazım kuralları için uluslararası düzeyde bir standart oluşturarak, makalelerinde bu standartları uygulaması bu açıdan önemlidir. Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmaya katkı sağlayan kaynaklara yer verilmelidir.

Kaynakça tanımlamaları ve örnekleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

• MAKALE;
Liaw S, Hasan I, Wade, V, Canalese R, Kelaher M, Lau P, et al. Improving cultural respect to improve Aboriginal health in general practice: a multi-perspective pragmatic study. Aust Fam Physician. 2015;44(6):387-92.
• KİTAP;
Johnson C, Anderson SR, Dallimore J, Winser S, Warrell D, Imray C, et al. Oxford handbook of expedition and wilderness medicine. Oxford: Oxford University Press; 2015.

McLatchie GR, Borley NR, Chikwe J, editors. Oxford handbook of clinical surgery. Oxford: Oxford University Press; 2013.

• e-KİTAP;
Hoffmann T, Del Mar C, Bennett S. Evidence-based practice across the health professions [Internet]. 3rd ed. Chatswood (NSW): Elsevier Australia; 2017 [cited 2019 Feb 14]. Available from: https://www-clinicalkey-com-au.ezproxy.library.uwa.edu.au/ #!/browse/book/3-s2.0-C20160032369
• KİTAP BÖLÜMÜ;
Bydder S. Liver metastases. In: Lutz S, Chow E, Hoskin P, editors. Radiation oncology in palliative cancer care. Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd; 2013. p. 283-98.

• e-KİTAP BÖLÜMÜ;
Meechan JG, Jackson G. Local anaesthesia for children. In: Welbury R, Duggal MS, Hosey MT, editors. Paediatric dentistry [Internet]. Oxford: Oxford University Press; 2018 [cited 2019 Jan 4]; p. 84-95. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/lib/uwa/reader.action?docID=5354016&ppg=103

• TEZ (basılı);
Ho SH. Preventative risk modelling and mapping of Murray Valley encephalitis virus and dengue virus in Western Australia [master’s thesis]. [Perth (AU)]: University of Western Australia; 2015.

• TEZ (elektronik);
Seale AC. The clinical and molecular epidemiology of streptococcus agalactiae in Kenya: maternal colonization and perinatal outcomes [dissertation on the Internet]. [Oxford (England)]: University Oxford; 2015 [cited 2015 Jul 28]. Available from: http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:6e7d952a-dc5b-4af0-b0bb-f2ae2184eed0

• WEB SAYFASI;
World Health Organization. Drinking water [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2015 Jun [cited 2018 Jul 20]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/

• KONFERANS / KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİSİ;
Castillo RR, Abarquez RF, Aquino AV, Sy RG, Gomez LA, Divinagracia RA, et al. editors. 10th Asia Pacific Congress of Hypertension (APCH) 2014; 2014 Feb 12-15; Cebu City (Philippines). Florence (Italy): Monduzzi Editore, International Proceedings Division; c2014.

• 1.1. Tablolar dosyası
Her tablonun bir başlığı olmalı, ana metin dosyasında Kaynaklardan sonra yer almalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun hemen üst kısmında yer almalıdır (her tablo için ayrı ayrı yazılmalıdır). Tablo ismi ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde cümle formatında yazılmalıdır.
Daha önceden herhangi bir yerde basılmış bir tablo kullanılmış ise, yazılı izin alınmalı ve bu izin açıklama kısmında belirtilmelidir.

• 2.1. Şekiller
Şekiller, fotoğraf, grafik ve şemaların tümü şekil olarak kabul edildiğinden orijinal boyutunda, 300 dpi çözünürlükte (görseller renk ve ayrıntıları görülecek şekilde kontrast ve netliğe sahip olmalıdır) ve JPEG formatında sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir veya PDF formatından tek parça halinde yüklenmelidir. Şekil numaraları Arabik rakamla (1, 2, 3...) metin içerisinde belirtilmelidir. Şekil yazıları ana metin dosyası içerisinde kaynaklardan hemen sonra, şekil numaraları ile birlikte yer almalıdır.


6. YAZI TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Dergimize yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri aşağıdaki kategorilerde olmalı ve belirtilen özelliklerde hazırlanmalıdır.

6.1. Araştırma Makalesi
• Araştırma Makale ve inceleme yazıları; prospektif, retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalardır. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 3500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.
• Abstract; en az 200 en fazla 250 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir.

6.2. Derleme
• Derleme yazıları, sağlık alanındaki son literatürleri içine alacak şekilde (özellikle son 5 yıla ait yayınlar) tartışılarak hazırlanmalıdır. Derlemelerin kabulünde, yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 4500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.
• Abstract; en az 250 en fazla 300 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir.
• Kaynak sayısı en fazla 50 olmalıdır.

6.3. Olgu Sunumu
• Olgu sunumları, klinik değerlendirmeleri ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden çok olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğrafla ve şemayla desteklenmiş olmalıdır. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 1500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.
• Abstract; en az 100 en fazla 150 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir.

6.4. Editöre Mektup
• Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Sayı ve tarih verilerek hangi makaleye ithaf olunduğu belirtilmeli. Mümkün olduğunca eleştirilen yazının yazar (lar)ınca verilen yanıtlar, ile birlikte yayınlanır. Başlık ve özet bölümleri yoktur.

7. DEĞERLENDİRME

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, kurallara uygun düzenlenmek üzere yazara iade edilir. Yazım kurallarına uygun olarak gönderilen yazılar Editör kurulu tarafında içerik yönünden değerlendirilir. Bilimsel içeriği dergiye uygun olan yazılar, Alan editörlerine atanır. Atanan Alan editörleri bilimsel içeriği tekrar inceleyip uygun hakem ataması yaparlar. Yayın için incelenecek her yazı için yurt içi ya da yurt dışından en az 2 hakem atanır. Hakemlerden gelen yorumlar doğrultusunda Alan editörlerince değerlendirilen yazıların kabul-ret onayı için Editör kuruluna sunulur. Editör kurulundan kabul-ret onayı alan yazıların, yazarlarına karar elektronik posta ile tebliğ edilir.
*Dergi yazım kurallarına uygun yazılmadığı için yazara iade edilen yazılar, 30 gün içinde yazım kurallarına uygun düzenlenip dergiye tekrar gönderilmelidir. 30 gün içinde yeniden gönderilmeyen yazılar ret edilir.
*Hakemlerin yorumları ve önerileri doğrultusunda revizyon talebine 3 ay içinde yanıt verilmeyen yazılar ret edilir.


Konuralp Tıp Dergisi Editör Kurulu