2019 Sayı-3

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Obez Bireylerin Kilo Verme Deneyimleri; Kalitatif Çalışma

Yazar: Döner Güner P ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 329-336

 

Aile Hekimlerinin Sürekli Tıp Eğitimi ve Günlük Klinik Uygulamalara Etkisine İlişkin Deneyimlerinin ve Algılarının Değerlendirilmesi

Yazar: Kafadar D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 337-343

 

Çorum Bölgesinde Yaşayan İnflamatuar Romatizmal Hastalıkları Olan Kişilerde Tanı ve Tedavi Gecikmesinin Değerlendirilmesi

Yazar: Öztekin C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 344-349

 

Türkiye Ege Bölgesinde Yaşayan Ebeveynlerin Antibiyotik Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Korkut Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 350-355

 

Aile Hekimlerine Yönelik Ofis Spirometresi ve Peak Flow Metre Kullanma Eğitimi Hazırlanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yazar: Kaya A ve Taştan K Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 356-361

 

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerin Erişkin Aşıları Hakkındaki Bilgileri ve Aşılanma Durumları

Yazar: Bolatkale MK ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 362-368

 

Gebe Kadınların Doğum Şekli Tercihi ve Bunları Etkileyen Faktörler

Yazar: Sönmez CI ve Sivaslıoğlu AA Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 369-376

 

Çocuk Hastalara Verilen Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Çadırcı D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 377-383

 

Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme Bilgi Düzeylerinin Beslenme Durumlarına Etkisi

Yazar: Yakar B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 384-391

 

Orak Hücre Hastalarında Premenstrual Sendrom Semptomlarının Şiddeti- Vaka Kontrol Çalışması

Yazar: Döner Güner P ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 392-396

 

Adli Mercilerce Evlilik İzni için Yönlendirilen 18 Yaş Altı Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Profillerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Yektaş Ç ve Büken B Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 397-403

 

İnternet Kullanımı ve Bağımlılığı: Bangladeş'te Tıp ve Üniversite Öğrencileri Arasında Akademik ve Akademik Olmayan Amaçlı İnternet Kullanım Düzeyini Belirlemeye Yönelik Kesitsel Bir Çalışma

Yazar: Mostafa A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 404-415

 

Psikiyatri Polikliniğine Başvuran 18-65 Yaş Arası Evli Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğu Sıklığı ve Sosyodemografik Veriler ile İlişkisi

Yazar: Günaydın D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 416-423

 

Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Yazar: Göktaş S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 424-431

 

Meme Kanseri Sonrası Lenfödem Gelişen ve Gelişmeyen Kadınlarda Üst Ekstremite Fonksiyonu, Postür ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar: Sürmeli M ve Çınar Özdemir Ö Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 432-439

 

Düşük Maliyetli ve Komplikasyonsuz Bir Sünnet; Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Kim Tarafından Yapılmalı?

Yazar: Kaya M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 440-443

 

Sternum Fraktürü ve Eşlik Eden Yaralanmaların Özellikleri; Üç Yıllık Klinik Deneyim Sternum Fraktürü ve Eşlik Eden Yaralanmalar

Yazar: Kadıoğlu E ve Yalçınkaya S Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 444-448

 

Kardiyopulmoner Resusitasyon Başarı Kriteri Olarak Baz Seviyesi ve Laktik Asit Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Turan Sönmez F Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 449-452

 

Ratlarda Yanık Yarası Üzerine Meşe Kökü Ekstresinin Etkisinin Gösterilmesi

Yazar: Baykal H ve Senel F Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 453-459

 

İzole Medial Talar Osteokondral Lezyonlarda Artroskopik Mikrokırık Sonrası Tek Doz Yüksek Moleküler Ağırlıklı Hyaluronik Asit Enjeksiyonun Klinik Sonuçlara Pozitif Etkisi

Yazar: Arıcan M ve Değirmenci E Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 460-467

 

17. Yüzyılda Bir Kadın Cerrah: Küpeli Saliha Hatun ve Cerrahileri İlgili Rıza Formlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Demirsoy N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 468-474

 

DERLEME

Sağlık Hizmet Sunumunun Çıktılarını Değerlendirmede Değer Bazlı Satın Alma Yaklaşımı Kullanılabilir mi?

Yazar: Şimşir İ ve Altındiş S Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 475-481

 

Vitamin B12 Yetersizliğine Yaklaşım

Yazar: Sezgin Y Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 482-488

 

Adolesan Varikosele Güncel Yaklaşımlar

Yazar: Baba D ve Kayıkçı MA Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 489-492

 

EDİTÖRE MEKTUP

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemi Olarak Hipnoterapi Uygulamaları

Yazar: Taştan K Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa No.: 493-494