2011 Sayı - 1

Yıl: 2011 Cilt: Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Aile Hekimliği Güz Okulu ve Aile Hekimliği Uzmanlık Tez Ödülleri

Yazar: Ünlüoğlu İ. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa No.: 1

 

Bir Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Belirtileri ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Yöntem Fidan T. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 1-8

 

Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı

Yazar: Sarı O ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa No.: 9-13

 

Akut Myokard İnfarktüsünde ST Segment Rezolüsyon Derecesinin Prognostik Önemi

Yazar: Eroğlu M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: 1 Sayfa No.: 14-17

 

ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Primer Perkütan Girişim Sonrası No-Reflow Fenomeni Gelişimi İle Mutlak Lökosit Sayısı Arasındaki İlişki

Yazar: Erden I ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 18-21

 

Konjenital Hipotiroidili Olguda Psikotik Bozukluk

Yazar: Celbek G ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa No.: 22-24

 

Lateral Subtalar Eklem Çıkığı: Tanı ve Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Olgu Sunumu

Yazar: Karcı T ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa No.: 25-27

 

Travmatik Bilateral Pnömotoraks: Üç Olgu Sunumu

Yazar: Sarıtaş A ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa No.: 28-31

 

Henoch-Schönlein Purpuralı Bir Çocukta Serebral Vaskülite Bağlı Konvülsiyon: Olgu sunumu

Yazar: Uzun H. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 32-34

 

A Case of Tuberous Sclerosis Complex with Renal Angiolipoma Who Has Symptom of Gross Hematuria

Yazar: Uzun H. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 35-38

 

Erişkin Yaşta Semptomatik Olan Sağ Aortik Ark ve Eşlik Eden Sol Aberran Subklavyen Arter

Yazar: Büyükkaya A ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 39-41

 

Polikistik Over Sendromu’nda Gözlenen Biyokimyasal Bozukluklar

Yazar: Ak Yıldırım H ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 42-48