2012 Sayı - 2

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Hipertansiyon Hastalarında Anksiyete Bozukluğu

Yazar: Aydoğan Ü. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 1-5

 

Postmenopozal Kadınlarda Hormon Tedavisi, Raloksifen ve Tibolonun Osteoporoz ile Meme ve Endometrium Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Yazar: Devran Sencar İ et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 6-14

 

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı

Yazar: Bozkurt F et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 15-19

 

Vertigo Etyolojisinin Tesbitinde Elektronistagmografinin Rolü

Yazar: Fidan V et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 20-26

 

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması

Yazar: Erdem H et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 27-30

 

Kistik Nodüler Guatrlı Olguların Tiroid Hücrelerindeki AgNOR Sayısı ve AgNOR Yüzey Alanı/Çekirdek Alanı Oranının Yaş ve Cinsiyete göre Karşılaştırılması

Yazar: Eröz R et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 31-35

 

Prepubertal Dönemde Skrotal Şişliğin Nadir Bir Nedeni; Matür Kistik Teratom

Yazar: Sekmenli T et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 36-38

 

Pitriyazis versikoloru Taklit Eden Konfluent ve Retiküle Papillomatozis Olgusu

Yazar: Gürlevik Z et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 39-41

 

Yarışma Olasılığının İhmal Edilmesi Nedeniyle By-Pass Operasyonu Sonrası Ağırlaşan Koroner Arter Hastalığı

Yazar: Özhan H et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 42-44

 

A Lucky Baby: Maternal Valsartan Use During Pregnancy

Yazar: Öztürk S et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 45-47

 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi Sonrası Sağlık Kurumlarına Başvuru Sıklıklarının Değerlendirilmesi

Yazar: Üstü Y et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 48-53

 

Hepatit B Enfeksiyonu ve Korunma

Yazar: Güçlü E et al. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa No.: 54-58

 

2. Miltidisipliner Aile Hekimliği Kongresi (18-20 Mayıs 2012) Bildirileri

Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2