2017 Sayı-2

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tükenmişlik Sendromu ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki ve Bir Üniversite Hastanesindeki Hastane Çalışanlarında Risk Faktörleri

Yazar: Kusaslan Avci ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 78-85

 

Anksiyete ve Depresyon Skorlarının Güçlüklere Karşı Tutumlar Üzerine Etkisi

Yazar: Arslan I ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 86-95

 

Diyabetik ve Non-diyabetik Kişilerde Sosyo-Demografik ve Klinik Faktörlerin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi

Yazar: Adakan FY ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 96-105

 

Türkiye, Yozgat’da Hamile Kadınlarda Aşı ile Önlenebilir Hastalıklara Karşı Antikorlar; Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık, Suçiçeği ve Tetanoz

Yazar: Kader C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 106-111

 

Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı

Yazar: Kızılırmak A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 112-116

 

Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanımlanması

Yazar: Erdem SS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 117-123

 

Çalışmayan Evli Kadınların Sosyal Destek Düzeyleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Yazar: Yıldırım H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 124-128

 

Kronik Venöz Yetmezlikte Ağrı, Yaşam Kalitesi Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar: Çınar Özdemir Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 129-135

 

Günlük İlaç Hatırlatıcı Kısa Mesaj (SMS) Göndermenin Hipertansif Hastalarda Kan Basıncı Kontrolü ve İlaç Uyumu Üzerine Etkisi

Yazar: Ekinci F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 136-141

 

Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Santral Kornea Kalınlığı, Göz İçi Basıncı ve Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi

Yazar: Teberik K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 142-145

 

Mide Kanserlerinde Lenf Nodu Diseksiyonunun Genişliği İle Tümör Belirteçlerinin Düzeylerindeki Değişikliklerle İlişkisi Var Mıdır?

Yazar: Yasar NF ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 146-149

 

Nötrofil/Lenfosit Oranının Abdominal Yağ Dağılımı, Karaciğer Yağlanması ve Karaciğer Hacmine Olan Etkisi

Yazar: Acar T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 150-154

 

Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara Kullanımı Değerlendiriliyor Mu?

Yazar: Ertekin H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 155-159

 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar: Sönmez CI ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 160-166

 

OLGU SUNUMU

Bilateral Sprengel Deformite, Konjenital Tek Taraflı Böbrek Agenezisi, MEFV Geninde M680İ (G>C) Heterozigot Mutasyonu Olan Klippel-Feil Sendromlu Yedi Yaşında Bir Kız Olgu

Yazar: Eröz R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 167-170

 

DERLEME MAKALE

Hastanede Sigara Danışmanlığı: Problemler ve Çözümler

Yazar: Ünal M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.: 171-176