2015 Sayı - 2

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma

Yazar: Koç EM ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 76-82

 

Psoriasislere Mevsimsel Bakış

Yazar: Erdem H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 83-87

 

Nötrofil/lenfosit Oranının Pemfigus Vulgaris ile İlişkisi

Yazar: Uçmak D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 88-92

 

Oral Antidiyabetik İlaç Kullanan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Diyet ve Egzersizin Hemoglobin A1c Düzeylerine Etkisi 

Yazar: Sönmez B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 93-98

 

Aile Hekimliği Polikliniğine Evlilik Raporu İçin Başvuran Bireylerin Değerlendirilmesi

Yazar: Yıldırım EB ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 99-102

 

Geçirilmiş Sezaryen Öyküsü Olan Gebelerde Ultrasonografik Alt Uterin Segment Duvar Kalınlığı İle Uterus Skar Defekti İlişkisi

Yazar: Ayan FT ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 103-107

 

İnkarsere Karın Duvarı Fıtıklı Hastalarda Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Yazar: İlhan E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 108-112

 

Prostat Kanserli Hastalarda Oksidatif Stres ve Paraksonaz Aktivite Azalması

Yazar: Orhan N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 113-117

 

OLGU SUNUMU

ERCP Sonrası Bakteriyemi İle Mortal Seyreden Klatskin Tümörü Olgusu

Yazar: Geyik MF ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 118-120

 

DERLEME MAKALE

Aile Hekimliği’ne Başvuran Yaşlı Bireylerde Bilişsel Değerlendirilme

Yazar: Yaman A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa No.: 121-124