2020 Sayı-1

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Bir Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda 30-65 Yaş Arası Human Papilloma Virus (HPV) Taraması Yapılan Kadınlarda HPV Sıklığı ve Korunma Davranışları

Yazar: Görpelioğlu S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-4

 

Akut Myeloid Lösemi'de Konvansiyonel Risk Faktörleri Önemini Koruyor mu?

Yazar: Yıldız A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 5-11

 

Total Diz Artroplastisi Sonrası Sistemik ve İntraartiküler Traneksamik Asit Uygulaması ile Kan Kaybının Azalması

Yazar: Karaduman ZO Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 12-18

 

Kilo Kontrol Danışmanlığı Alan Bireylerin Egzersiz Uyumunu Engelleyen Faktörler

Yazar: Kurt AK ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 19-26

 

Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Hastalarında Sol Atriyum Mekaniğinin Kardiyovasküler Sonuçlar Üzerine Etkisi: Tek Merkezli Çalışma- Korunmuş Kalp Yetmezliği ve Atriyal Mekanik

Yazar: Küçükseymen S Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 27-33

 

Bir Üniversite Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerde Yaş Gruplarına Göre Viral Hepatit Seroprevalansı

Yazar: İnci H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 34-38

 

Tekrarlayan Düşük Ve Tam Kan Sayımı Değerleri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı? Bir Vaka-Kontrol Çalışması

Yazar: Sever Erdem Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 39-43

 

Ursodeoksikolik Asit, Diyabetik Olmayan, Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması Tedavisinde Yer Almalı Mı?

Yazar: Bektaş A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 44-49

 

Dermatoloji Kliniği Alerji Ünitesinde Yapılan Deri Prick Testi Sonuçları

Yazar: Özyurt K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 50-54

 

Non-Diabetik ST-Segment Yükselmeli Myokardiyal İnfarktüs Hastalarında Plazma Glukoz Seviyelerinin Hastane İçi Ve Uzun Dönem Mortalite Üzerine Olan Etkisi

Yazar: Tatlısu MA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 55-60

 

Antikoagülan Tedavi ve Rektus Kılıf Hematomu

Yazar: Üzer F ve Özdemir T Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 61-65

 

Ergenlik Çağındaki Psikiyatrik Morbiditeyi Öngörmeye Yönelik Bebeklerde Sosyal Ve Duygusal Ölçümler

Yazar: Usta MB ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 66-72

 

Sıçan İnce Barsak İskemi/Reperfüzyon Hasarında İleum ve Akciğer Dokusunda Görülen Damar Dışına Protein Kaçışının, Kanabinoid 2 Reseptör Agonisti (Am-1241) ile Kontrolü

Yazar: Hancı M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 73-79

 

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı: Konya Örneği

Yazar: Kutlu R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 80-86

 

Özel Hastanelerde Hekimlik Hizmet Alımı Uygulamasının Mali Açıdan Analizi

Yazar: Bozdemir E Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 87-96

 

Deli Bal ve Grayanotoksin’in Karaciğer Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Zamana Bağlı Araştırılması

Yazar: Haksoy H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 97-111

 

Sarkoidoz Hastalarında Yeme Tutumunun Değerlendirilmesi

Yazar: Gülhan PY ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 112-117

 

Akut İskemik İnme Hastalarında Yeni Bir Markır: Monosit / HDL Oranı

Yazar: Alagöz AN Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 118-123

 

Bir Palyatif Bakım Merkezinde Yatan Kanser Hastalarında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Kullanma Durumunu Araştırma

Yazar: Özkaya H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 124-130

 

Abdominal Cerrahi Sonrası Antiadeziv Maddelerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Yazar: Doğan S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 131-136

 

Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Yazar: Uzun LN ve Mayda AS Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 137-143

 

Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Geriatrik Hastalardaki Problemlerin Premenapozal Dönemdeki Hastalarla Kıyaslanması

Yazar: Güvey H Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 144-147

 

DERLEME

Zehirli Mantar Toksinlerinin Analiz Yöntemleri

Yazar: Coşkun NC ve Kaya E Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 148-158

 

Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Fonksiyonel Yakın-Kızılötesi (İnfrared) Spektroskopisine Dayalı Nörofeedback Eğitim Uygulamaları

Yazar: Bahadır A Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa No.: 159-174