2019 Sayı-1

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

TAM SAYI

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Birinci Basamak İçin Fiziksel Aktivite Anketinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliği

Yazar: Kaya Noğay AE ve Özen M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-8

 

TÜİK Verilerine Göre Türkiye'de 2009 ve 2016 Yılları Arasındaki Ölüm Oranları ve Nedenleri

Yazar: Akturan S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 9-16

 

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo İçin Tanısal Testlerin Gücü: Sendromik Yaklaşım

Yazar: Basak HS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 17-23

 

Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki

Yazar: Önmez A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 24-29

 

Yaşlılarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Bilişsel Fonksiyon İlişkisi: Kesitsel Çalışma

Yazar: Şafak ED ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 30-35

 

Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği

Yazar: Doğan D ve Öcal N Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 36-40

 

Epidural ve Retroperitoneal Yağlanmanın Abdominal Obezite ile İlişkisi Var mıdır? Radyoloji Bakışı

Yazar: Aylanç N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 41-47

 

Şiddetli Preeklampsiye Eşlik Eden HELLP Sendromu Olgularında Maternal ve Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi

Yazar: Günay T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 48-54

 

Perkütan Koroner İşlem Yapılan Hastalarda Klopidogrel Direncinin Klinik Belirteçleri

Yazar: Kayapınar O ve Özde C Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 55-61

 

ST Yükselmeli Myokard Enfarktüsünde Çıplak Metal Stentler ve İlaç Kaplı Stentlerin Karşılaştırılması

Yazar: Kaya A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 62-68

 

Gated Miyokard Perfüzyon Spect Çalışmasındaki Stres Defekt Skorları İle Homosistein Düzeylerinin Karşılaştırılması

Yazar: Yılmaz A Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 69-75

 

Kuzeydoğu Anadolu'da 2014 ve 2015 Yıllarında Bebek Ölüm Hızının Değerlendirilmesi

Yazar: Koşan Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 76-81

 

Bir Ortaöğretim Kurumunda Akran Zorbalığının Değerlendirilmesi

Yazar: Öztürk A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 82-88

 

Çocukluk Çağı Hashimoto Tiroiditi Tanılı Olguların Klinik Özellikleri ve İzlem Bulguları-Retrospektif Tek Merkez Deneyimi

Yazar: Korkmaz Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 89-94

 

Psoriazis Hastalarında Sistemik Tedavinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Yazar: Karagün E Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 95-100

 

Kronik Spontan Ürtikerli Hastalarda Kronik Yaygın Ağrı Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar: Ertaş R ve Erol K Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 101-105

 

Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular

Yazar: Şereflican B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 106-111

 

Enegram’a Dayalı Bir Kişilik Tipleri Ölçeği Geliştirilmesi

Yazar: Taştan K Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 112-120

 

Düşük Şiddetli Darbeli Ultrasonun Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkilerinin Histolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi

Yazar: Geçgelen Cesur M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 121-127

 

Kansere Yeni Yaklasim: Akciger Kanserinde in Vitro Antianjiyogenik Tedavi

Yazar: Alpay M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 128-133

 

Türkiye’de Sağlık Okuryazarlığı Politikalarının Hastaneler Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Kutlu G ve Akbulut Y Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 134-145

 

Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Near Infrared Spectroskopy (NIRS) ile Normobarik ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi Arasındaki İlişki

Yazar: Günaydın M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 146-151

 

OLGU SUNUMU

Lezbiyen Cinsel Yönelimden Transseksüel Kimliğe Geçiş ve Lezbiyen İlişkinin Geleceği Üzerine Klinik Vaka İncelemesi

Yazar: Taş E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 152-160

 

EDİTÖRE MEKTUP

Aile Hekimliğinde Klinik Problem Çözmede Zihinsel Süreçler

Yazar: Set T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa No.: 161-162